Verlof opnemen

Leerplicht en verlof

De leerplichtwet is bepalend bij de beoordeling van aanvragen om verlof buiten de schoolvakanties. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een officiële schoolvakantie mogelijk is. Een verzoek om afwijkend vakantieverlof dient minimaal zes weken van tevoren aan de afdelingsleider te worden voorgelegd.

Dit verlof:

 • mag hooguit één keer per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf – of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering – aan de afdelingsleider te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste één dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (één of ten hoogste twee dagen);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de afdelingsleider);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (duur in overleg met de afdelingsleider);
 • bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag);
 • voor andere naar het oordeel van de afdelingsleider gewichtige redenen, maar geen vakantieverlof.

Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan vijf dagen achtereen, dan wijst de afdelingsleider de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, nog nadere toelichting op het besluit krijgen bij de leerplichtambtenaar van de eigen woongemeente.

NB: extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

Een verzoek om extra verlof voor meer dan tien schooldagen dient minimaal één maand tevoren via de afdelingsleider bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Wanneer ouders hun kind langer school laten verzuimen dan is toegestaan, dienen directeuren dit verzuim altijd bij de leerplichtambtenaar te melden.

Te laat komen

Te-laat-komen geldt als een vorm van schoolverzuim. Frequent te laat komen is slecht voor de ontwikkeling van de leerling. De overheid stelt schoolverzuim strafbaar en voert een strikt beleid bij frequent te laat komen. Dit wordt uitgevoerd door de Leerplichtambtenaar en Bureau Halt.

Natuurlijk hopen we dat het nooit zover komt. Daarom volgen we een stappenschema:

 • Stap 1: voor elke keer dat de leerling zonder reden te laat komt moet deze zich de volgende dag om 08.00 melden bij het Servicepunt.
 • Stap 2: Bij 3x te laat komen heeft een medewerker (mentor, afdelingsleider of een medewerker van het Servicepunt) een gesprek met de leerling en informeert de school de ouder(s)/verzorger(s).
 • Stap 3: Bij 6x te laat komen nodigt de school de ouders uit voor een gesprek. De leerling is bij dit gesprek aanwezig. Het gesprek wordt gevoerd door de afdelingsleider.
 • Stap 4: Bij 9x te laat komen meldt de school dit aan de Leerplicht. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan een uitnodiging van de Leerplichtambtenaar.
 • Stap 5: Bij 12 keer te laat komen stuurt de Leerplichtambtenaar de leerling door naar Bureau Halt. De bijgaande link verwijst naar de brochure van Halt over schoolverzuim.

Halt brochure