Aanmeldingsformulier voor de brugklas 2023-2024

Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldingsformulier online in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier brugklas 2023-2024 ook downloaden en naar ons opsturen.

Contact:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries. Hij is bereikbaar via het e-mailadres m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl.

Toelating gegarandeerd bij inschrijving tot 16 maart.
  Ondergetekende verzoekt om toelating van zijn/haar zoon/dochter tot de brugklas van het Rijnlands Lyceum Wassenaar (naam leerling).


  Havo-AtheneumAtheneum ttoGymnasium tto

  Achternaam:

  Voornamen(voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:

  Burgerservicenummer:

  Graag kopie ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart) of registratie (belastingdienst) Burger Service Nummer toesturen. De kopie wordt tot de inschrijving is afgerond, veilig opgeborgen in een afsluitbare ruimte of kast. Aanvang schooljaar wordt de kopie vernietigd:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer thuis:

  Mobiele telefoonnummer leerling:

  Geboortedatum (dd-mm-yy):


  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Nationaliteit:

  Heeft uw kind in het buitenland gewoond?

  Zo ja, van

  tot

  Wat is thuis de voertaal met uw kind?

  Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Wassenaar?

  Zo ja, naam:

  Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig rapport over de leerling van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig rapport d.m.v. de aanmeldingscode op het adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt. Het adviesblad dienen wij dan ook z.s.m. van u te ontvangen.

  Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het onderwijs, programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de Schoolgids en op de website te accepteren.

  Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal beschreven in het ‘Protocol Beeldmateriaal RLW’.


  * Verplicht aankruisen

  Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzamelt en verwerkt het Rijnlands Lyceum Wassenaar uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt Rijnlands Lyceum Wassenaar voor beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Klik hier voor onze privacy policy.