Aanmelden voor de brugklas

Alle leerlingen die in groep 8 zitten, krijgen in januari hun schooladvies van de basisschool en maken snel daarna de doorstroomtoets.

Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, schrijven ze zich in de week voor 1 april in voor onze brugklas (van 25 tot en met 30 maart). 

Er is plaats in onze brugklassen voor alle leerlingen die zich voor de deadline van 30 maart aanmelden.

Wanneer een aanmelding na 30 maart binnenkomt, zullen we kijken of er nog ruimte is in de gewenste brugklas.

Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldingsformulier online in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier brugklas 2023-2024 ook downloaden en naar ons opsturen.

Contact:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries. Hij is bereikbaar via het e-mailadres m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl.
  Ondergetekende verzoekt om toelating van zijn/haar zoon/dochter tot de brugklas van het Rijnlands
  Lyceum Wassenaar (naam leerling).

  Verwacht niveau:

  Achternaam:

  Voornamen(voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:

  Burgerservicenummer:

  Graag kopie ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart) of registratie (belastingdienst) Burger Service
  Nummer toesturen. De kopie wordt tot de inschrijving is afgerond, veilig opgeborgen in een
  afsluitbare ruimte of kast. Aanvang schooljaar wordt de kopie vernietigd:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer thuis:

  Mobiele telefoonnummer leerling:

  Geboortedatum (dd-mm-yy):


  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Nationaliteit:

  Heeft uw kind in het buitenland gewoond?

  Zo ja, van


  tot

  Wat is thuis de voertaal met uw kind?

  Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Wassenaar?

  Zo ja, naam:

  Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig
  rapport over de leerling van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig
  rapport d.m.v. de aanmeldingscode op het adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt.
  Het adviesblad dienen wij dan ook z.s.m. van u te ontvangen.

  tot

  Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het
  onderwijs, programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de
  Schoolgids en op de website te accepteren.

  Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal
  beschreven in het ‘Protocol Beeldmateriaal RLW’.


  * Verplicht aankruisen

  Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzamelt en verwerkt het Rijnlands
  Lyceum Wassenaar uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Bij de verwerking
  van persoonsgegevens zorgt Rijnlands Lyceum Wassenaar voor beveiliging van de gegevens tegen verlies en
  onrechtmatige verwerking. Klik hier voor
  onze privacy policy.