Aanmelden voor de brugklas

Alle leerlingen die in groep 8 zitten, krijgen in januari hun schooladvies van de basisschool en maken snel daarna de doorstroomtoets.

Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, schrijven ze zich in de week voor 1 april in voor onze brugklas (van 25 tot en met 30 maart). 

Er is plaats in onze brugklassen voor alle leerlingen die zich voor de deadline van 30 maart aanmelden.

Wanneer een aanmelding na 30 maart binnenkomt, zullen we kijken of er nog ruimte is in de gewenste brugklas.

Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldingsformulier online in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier brugklas 2024-2025 ook downloaden en naar ons opsturen.

Contact:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries. Hij is bereikbaar via het e-mailadres m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl.




  Ondergetekende verzoekt om toelating van zijn/haar zoon/dochter tot de brugklas van het Rijnlands
  Lyceum Wassenaar (naam leerling).

  Verwacht niveau:
  Havo-AtheneumAtheneum ttoGymnasium tto

  Achternaam:

  Voornamen(voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:
  ManVrouw

  Burgerservicenummer:

  Graag kopie ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart) of registratie (belastingdienst) Burgerservicenummer toesturen. Wij gebruiken deze documenten voor het juist kunnen invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem (Somtoday). Daarna worden de kopieën vernietigd.

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer thuis:

  Mobiele telefoonnummer leerling:

  Geboortedatum (dd-mm-yy):


  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Nationaliteit:

  Heeft uw kind in het buitenland gewoond?
  NeeJa

  Zo ja, van


  tot

  Wat is thuis de voertaal met uw kind?

  Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Wassenaar?
  NeeJa

  Zo ja, naam:

  Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig
  rapport over de leerling van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig
  rapport d.m.v. de aanmeldingscode op het adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt.
  Het adviesblad dienen wij dan ook z.s.m. van u te ontvangen.





  tot

  Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het
  onderwijs, programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de
  Schoolgids en op de website te accepteren.

  De ouder/verzorger geeft aan de grondbeginselen/uitgangspunten te accepteren.
  JaNee

  Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal beschreven in het ‘Protocol gebruik Beeldmateriaal RLW’.

  De ouder/verzorger geeft de school toestemming voor het gebruik van beelden conform dit
  protocol.
  JaNee

  Ter informatie: in oktober ontvangt u een betalingsverzoek voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt u per leerjaar/schoolsoort een betalingsverzoek. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de Schoolgids op de website.


  * Verplicht aankruisen