Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT) heeft tot doel zorg op maat voor leerlingen te bevorderen. Het team bestaat uit externe deskundigen op het gebied van jeugdzorg en docenten van de school die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding. De professionele hulpverleners zijn: een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin Wassenaar, een medewerker van Maatschappelijk Werk, de Leerplichtambtenaar, een medewerker van de Jeugdpolitie (op afroep) en een medewerker van de GGD. Het Zorg- en Adviesteam, mentoren, vertrouwenspersonen, afdelingsleiders, docenten en andere medewerkers van de school kunnen leerlingen ter bespreking voordragen. Het team kan adviseren op het gebied van signalering en preventie en eventueel doorverwijzen. Het ZAT vergadert eenmaal per zes weken op school. De heer J. van Benten en mw. S. Hazeu geven als zorgcoördinatoren leiding aan het Zorg- en Adviesteam. Ook de leerling zelf en de met het wettelijk gezag belaste ouder/verzorger kunnen zich tot de heer van Benten wenden voor een aanmelding bij het Zorg- en Adviesteam.

Indien nodig biedt de school extra begeleiding voor leerlingen die dit nodig hebben.
Wanneer mentoren de indruk hebben dat een bepaalde leerling extra ondersteuning op een bepaald vlak zou kunnen gebruiken, kan deze leerling na overleg met ouders en afdelingsleider worden ingebracht in het ZAT-team. Het ZAT-team overlegt maandelijks en bestaat uit 2 docenten van het Rijnlands, een jeugdverpleegkundige, de vertrouwenspersoon van de school, een maatschappelijk werker, de wijkagent en twee orthopedagogen. Hier wordt dan verder gekeken naar een mogelijk traject.

Onze externe begeleiders , orthopedagogen van het AED ( ambulante educatieve dienst) helpen de leerlingen op school bij bijvoorbeeld langdurige ziekte, maar ook bij o.a. ADHD en aan autisme verwante stoornissen.

Het kan voorkomen dat een leerling een dusdanig complexe zorg nodig heeft dat we ouders adviseren zorg van buiten school in te roepen, bijvoorbeeld een psycholoog. Ook dit wordt eerst overlegd binnen het zorgteam en kunnen zij, indien nodig, contact leggen met een externe zorgverlener.

Meer informatie m.b.t. bijzondere zorg, vindt u in ons  

                          

Anti-Pest-Coördinator (APC-er)

 Wij hanteren een duidelijk beleid t.a.v. pesten en hebben hiervoor het RLW Antipestbeleid 2023-2024 opgesteld.