Absentie & ziekmeldingen

Afwezigheid door bezoek aan arts e.d.

Ouders kunnen in Somtoday onder ‘medisch verlof’ melden dat de leerling een afspraak heeft bij  huisarts, specialist, etc. Hier kan ook worden aangegeven welke lesuren de leerling afwezig zal zijn.

Afwezigheid door ziekte: ziekmelding

Ook ziekmeldingen kunnen ouders digitaal invoeren in Somtoday. Dit kan alleen aan het begin van de dag (voor aanvang van het 1e lesuur) en geldt voor de gehele dag. Wordt de leerling gedurende de schooldag ziek, dan moet hij/zij zich afmelden bij het Servicepunt. Aan leerlingen jaar 1 t/m 3 vragen wij aan de balie telefonisch contact op te nemen met thuis zodat ouders op de hoogte zijn en kunnen bevestigen dat de leerling naar huis mag.

Uiteraard blijft het mogelijk om ziek- en medisch verlofmeldingen telefonisch door te geven aan het Servicepunt (070-5110400), het antwoordapparaat in te spreken (070-5146374) of in geval van medisch verlof uw kind de dag voor de afspraak een briefje mee te geven (in te leveren bij het Servicepunt).  Dit geldt ook voor overige absentiemeldingen.

Te laat

De leerling haalt altijd direct een briefje bij het Servicepunt. De secretaresse noteert de naam. Daarna gaat de leerling direct naar de les. Zonder briefje zal de docent geen toegang tot de les geven. Als de leerling te laat is zonder geldige reden moet hij/zij zich de volgende dag voor 08.00 uur melden bij het servicepunt. Komt de leerling vaker te laat, dan zal de mentor de ouder(s) inlichten. Bij structureel te laat komen neemt de afdelingsleider contact op met de ouders en doet hij/zij melding bij de leerplichtambtenaar. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar volgt bij structureel verzuim of structureel te laat komen het stroomschema “school – leerplicht – Halt.”
Deze maatregelen escaleren van een melding aan de leerplichtambtenaar naar de verwijzing naar Bureau Halt. Het stroomschema is te vinden op de website van de school: Handelingsprotocol-Schoolveiligheid-VO-Wassenaar.pdf

Verwijdering uit de les

Bij verwijdering uit de les meldt de leerling zich direct bij het Servicepunt. Daar krijgt de leerling een ‘uitstuurformulier’ waarmee hij/zij naar de afdelingsleider gaat. Daar kan de leerling rustig zitten werken voor de kamer van de afdelingsleider. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich bij de docent die hem/haar uit de klas heeft gestuurd. Bij herhaling neemt de afdelingsleider contact op met de ouders.

Ongeoorloofde absentie

Bij ongeoorloofde absentie (spijbelen) worden de ouders ingelicht. De gespijbelde tijd moet dubbel worden ingehaald. Bij herhaling doet de school melding aan de leerplichtambtenaar. Deze kan de leerling doorsturen naar Halt!

Afwezigheid docent

Roosterwijzingen i.v.m. afwezigheid van de docent worden indien mogelijk op SOMtoday vermeld. Als niet is aangegeven dat een les uitvalt moet de leerling gewoon naar school komen. De leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 3) mogen in tussenuren het schoolterrein niet verlaten.