Absentie & ziekmeldingen

Afwezigheid door bezoek aan arts e.d.
De leerling moet bij het Servicepunt een briefje van de ouder(s) inleveren, met daarin het tijdstip en de vermoedelijke duur van het bezoek.

Afwezigheid door ziekte: ziekmelding
Voor aanvang van de lessen dienen ouders de school telefonisch op de hoogte te stellen dat de leerling ziek is. Voor ziekmelding is er een speciaal telefoonnummer: 070 5146374. Zodra de leerling beter is en naar school komt, moet een briefje worden ingeleverd waarin staat van wanneer tot wanneer de ziekmelding is geweest. Dit briefje moet worden ingeleverd bij het Servicepunt.

Ziek naar huis
Als de leerling naar huis wil omdat hij/zij zich ziek voelt, gaat de leerling naar het Servicepunt. De leerling mag nooit zomaar weggaan: er is vooraf toestemming nodig van het Servicepunt. Vervolgens wordt eerst naar huis gebeld. Thuis aangekomen, bellen leerlingen van klas 1 t/m 3 terug naar school, dat ze veilig zijn aangekomen.

Te laat
De leerling haalt altijd direct een briefje bij het Servicepunt. De secretaresse noteert de naam. Daarna gaat de leerling direct naar de les. Zonder briefje zal de docent geen toegang tot de les geven. Als de leerling te laat is zonder geldige reden moet hij/zij zich de volgende dag voor 08.00 uur melden bij het servicepunt. Komt de leerling vaker te laat, dan zal de mentor de ouder(s) inlichten. Bij structureel te laat komen neemt de afdelingsleider contact op met de ouders en doet hij/zij melding bij de leerplichtambtenaar. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar volgt bij structureel verzuim of structureel te laat komen het stroomschema “school – leerplicht – Halt.”
Deze maatregelen escaleren van een melding aan de leerplichtambtenaar naar de verwijzing naar Bureau Halt. Het stroomschema is te vinden op de website van de school: Handelingsprotocol-Schoolveiligheid-VO-Wassenaar.pdf

Verwijdering uit de les
Bij verwijdering uit de les meldt de leerling zich direct bij het Servicepunt. Daar krijgt de leerling een ‘uitstuurformulier’ waarmee hij/zij naar de afdelingsleider gaat. Daar kan de leerling rustig zitten werken voor de kamer van de afdelingsleider. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich bij de docent die hem/haar uit de klas heeft gestuurd. Bij herhaling neemt de afdelingsleider contact op met de ouders.

Ongeoorloofde absentie
Bij ongeoorloofde absentie (spijbelen) worden de ouders ingelicht. De gespijbelde tijd moet dubbel worden ingehaald. Bij herhaling doet de school melding aan de leerplichtambtenaar. Deze kan de leerling doorsturen naar Halt!

Afwezigheid docent
Roosterwijzingen i.v.m. afwezigheid van de docent worden indien mogelijk op SOMtoday vermeld. Als niet is aangegeven dat een les uitvalt moet de leerling gewoon naar school komen. De leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 3) mogen in tussenuren het schoolterrein niet verlaten.