Protocol gebruik beeldmateriaal RLW

1. De school publiceert foto’s van het schoolleven, de klassenfoto’s, en van de examenleerlingen de individuele foto’s in het jaarboek.

2. De school publiceert foto’s en films van het schoolleven op de website (fotoarchief) en facebookpagina van de school.

3. Foto’s van schoolactiviteiten worden incidenteel geplaatst bij artikelen in de (regionale) kranten. Dit betreft bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten, zoals een sportdag voor een goed doel.

4. De school toont beelden van het schoolleven aan ouders en leerlingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten voor (nieuwe) ouders en diploma-uitreikingen.

5. De school publiceert foto’s van het schoolleven in de schoolbrochure en in advertenties voor de open dag. De school zal voor dergelijke publicaties, wanneer een leerling expliciet in beeld komt, vooraf toestemming vragen aan de ouder/verzorger van de leerling en de leerling zelf.

6. Voor het maken van beelden door derden (d.w.z. geen docenten of medewerkers van de school) is vooraf toestemming vereist van de schoolleiding. In uitzondering daarop mogen leerlingen en ouders foto’s van buitenlesactiviteiten maken voor eigen gebruik.

7. Jaarlijks wordt van alle leerlingen een individuele foto (formaat pasfoto) gemaakt door een extern bedrijf voor schoolfotografie (firma Kannegieter). Deze foto wordt gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem Somtoday. De ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om de door schoolfotograaf gemaakte foto’s van hun kind – inclusief klassenfoto – te bestellen. Ter bescherming van de privacy heeft de school met betreffende firma een verwerkers-overeenkomst
afgesloten.

8. De school vraagt ouders/verzorgers en leerlingen van 16 jaar en ouder of zij akkoord gaan met de beschreven handelwijze. Bij inschrijving gebeurt dit op het inschrijfformulier.

9. De ouder/verzorger/leerling (16 jaar en ouder) kan eerder gegeven toestemming intrekken via een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat van de school.

10. Bovenstaande informatie is opgenomen in de schoolgids van het Rijnlands Lyceum Wassenaar.

Wassenaar, 1 december 2019