'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In een schoolgemeenschap is het van belang, dat de diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) over bepaalde zaken kunnen adviseren of meebeslissen.

De medezeggenschap op de scholen is geregeld volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Voor zaken van gemeenschappelijk belang is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin iedere medezeggenschapsraad (MR) van de Rijnlandse Lycea vertegenwoordigd is. De GMR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en neemt een standpunt in ten aanzien van besluiten, die het bestuur de GMR ter instemming conform de WMS of CAO voorlegt.

Leden van de Medezeggenschapsraad:

oudergeleding: 

Mw S. Kettler-Pinkster (voorzitter)

Dhr R.M. Raijmakers

docentengeleding:

Mw drs J.K. Boissevain
Dhr S. van Ettinger
Mw K. van Leeuwen
Dhr ir R. Sprokholt

leerlingengeleding:

Rani Khargi

Julia Vriezen