Pestprotocol

In onze maatschappij komt het helaas nogal eens voor dat mensen gepest worden. Naar schatting zijn in Nederland dagelijks 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen het slachtoffer van (ernstige) pesterijen. Overal waar mensen regelmatig bij elkaar komen bestaat de kans dat er gepest wordt: op straat, op het werk, bij een vereniging, op school. Het betekent dat we ons ervan bewust moeten zijn dat zich ook op het Rijnlands Lyceum Wassenaar pestincidenten kunnen voordoen. Het betekent niet dat we het pestgedrag dus maar moeten accepteren. Alle leerlingen hebben het recht op een veilige omgeving, waarin een ieder tot optimale intellectuele en sociaal-emotionele groei kan komen. Het stelselmatig pesten van een leerling door een andere leerling is ontoelaatbaar en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Vandaar dat de school het van belang acht een pestbeleid te hanteren waarin enerzijds de aanpak van pestgedrag wordt geformuleerd en anderzijds, ter preventie, een gedragsprotocol is opgenomen.

Klik hier om het RLW pestprotocol te downloaden.