'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Onderwijsaanbod

Gymnasium TTO, Atheneum (+TTO) en Havo

Gymnasium

In klas 1 t/m 4 zijn het gymnasiumprogramma en het  tweetalig programma gecombineerd. De ervaring leert dat de combinatie van TTO en gymnasium voor sterke en goed gemotiveerde leerlingen zeer aantrekkelijk is.

De gymnasiumleerlingen krijgen in de brugklas Latijn. Vanaf het tweede jaar komt daar klassiek Grieks bij.

Maar een gymnasiumopleiding bestaat natuurlijk uit meer dan alleen het leren van de klassieke talen. De opleiding biedt leerlingen de kans een brede algemene ontwikkeling op te bouwen. Dit gebeurt d.m.v. het leren van de klassieke Talen, maar vooral ook door veel aandacht te besteden aan alle andere aspecten van de Griekse en Romeinse cultuur: lite- ratuur, filosofie, architectuur, beeldhouwkunst, toneel en, vooral in de eerste jaren, mythologie.

Om deze aspecten van ons onderwijs nog meer tot leven te laten komen, organiseren we speciaal voor de gymnasiasten een aantal activiteiten, waaronder museum- en toneelbezoek en een reis naar Trier aan het einde van het derde jaar. In de bovenbouw wordt een Romereis georganiseerd. In klas 4 wordt het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) toegevoegd. De leerlingen volgen KCV in plaats van het algemene vak Culturele en Kunstzinnige vorming, dat voor atheneumleerlingen verplicht is.

Atheneum

Atheneum en Gymnasium leiden op tot hetzelfde eindniveau. Het verschil zit hem in de klassieke component. De atheneumleerlingen hebben geen klassieke talen. Daardoor hebben zij in de onder- bouw meer tijd voor de andere vakken. Atheneum en Gymnasium vormen samen het vwo: het voorbereidende wetenschappelijk onderwijs. Dit leidt de leerlingen op voor de universiteit of hogeschool. Atheneumleerlingen hebben op het Rijnlands Lyceum Wassenaar de keuze tussen een volledige Nederlandstalige opleiding of de tweetalige atheneumopleiding. Naast de algemene activiteiten organiseert de school voor het atheneum de Berlijn- en Parijsreis.

In de vierde klas start voor atheneum- en gymnasiumleerlingen de bovenbouw. De leerlingen volgen daarin een aantal verplichte vakken, zoals Nederlands, Engels en Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Daarnaast hebben zij gekozen voor één van de wettelijk voorgeschreven vakkenpakketten, de zogenaamde profielen. Er zijn vier profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek. Verder zijn er vrij te kiezen vakken. Speciaal voor de atheneumleerlingen is het cultuurvak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) ontwikkeld.

Havo

De Havo (Hoger algemeen voortgezet onderwijs) leidt de leerlingen op voor het hoger beroepsonderwijs. De lessentabel in de onderbouw is wat minder vol dan op het vwo. Dit geeft ruimte voor drie werkuren en daarmee extra begeleiding. Het onderwijs op de havo koppelt theorie en vaardigheden. Zo kiezen we voor een maatschappelijke stage in havo 3. We beginnen al vroeg in de opleiding met studiekeuzeoriëntatie. Bezoeken aan hogescholen en de deelname aan Career Day zijn daar onderdeel van. De havoleerlingen maken aan het einde van klas 3 de keuze voor hun profiel. Een profiel, bijvoorbeeld economie & maatschappij of natuur & gezondheid, heeft naast verplichte vakken ook vrij te kiezen vakken. Klas 4 en 5 havo vormen één geheel. Daarom organiseren we aan het begin van havo 4 een studiereis voor de leerlingen. Deze reis versterkt het groepsgevoel en markeert havo 4 als het startpunt naar het eindexamen. Een belangrijk onderdeel van het havo-programma is het profielwerkstuk. Leerlingen kiezen daarvoor zelf het onderwerp. Bij de mondelinge presentatie nodigen de leerlingen ook publiek van buiten uit. Havoleerlingen maken in de derde klas een keuze uit vier profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid, natuur & techniek. Vanaf de 4e klas volgen zij naast de algemeen verplichte vakken – zoals o.a. Nederlands en Engels – een aantal profielen. Wij stimuleren havoleerlingen die aan de voorwaarden daarvoor voldoen om na het eindexamen door te stromen naar het vwo.

Tweetalig Onderwijs

Modern Engels, soms beschreven als de eerste wereldwijde Lingua Franca, is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, entertainment, toerisme , radio, diplomatie en in de zakenwereld (1). Het is om deze reden dat ook op de universiteit en in het hoger beroepsonderwijs de colleges en studieboeken steeds vaker in het Engels zijn. Tweetalig Onderwijs, waarbij Engels de voertaal is in 50% van de vakken, geeft VWO-leerlingen een voorsprong bij hun vervolgopleiding, hun toekomstige loopbaan of een studie in het buitenland.

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft sinds 1995 een TTO-afdeling. Het TTO-programma van onze school kent twee fases: Junior-TTO in de onderbouw en Senior-TTO in de bovenbouw. Alle gymnasiumleerlingen volgen TTO-onderwijs tot en met de derde klas. Leerlingen die zich aanmelden voor Atheneum kunnen kiezen voor de TTO-brugklas of de HAVO-VWO brugklas.

Waarom TTO?

Tweetalig Onderwijs geeft VWO-leerlingen door hun bekwaamheid in het Engels een voorsprong bij hun vervolgopleiding maar tweetalig onderwijs is meer dan onderwijs in het Engels. Het programma wordt door leerlingen als stimulerend en activerend ervaren. Zij pikken waardevolle skills op zoals samenwerken, teksten/problemen analyseren, essays schrijven en in het openbaar spreken. De werkvormen zijn veelal in groepjes waarbij leerlingen themamatig aan projecten werken die vakoverstijgend zijn. Het op procescriteria gebaseerde beoordelingssysteem (rubrics) geeft de leerlingen inzicht in eigen functioneren en de verbeterpunten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de activerende en stimulerende lesmethodiek in het TTO.

Ons TTO-programma heeft een eigen activiteiten- en excursieprogramma met o.a. de TTOlympics,
Engelstalig toneel en de Londenreis met een bezoek aan onze partnerschool Reed’s School. Model United Nations en de Public Speaking Contest zijn typische TTO-activiteiten. Daar bovenop heeft het RLW een uitgebreid uitwisselingsprogramma in de vierde klas met partnerscholen in het buitenland voor de leerling die meer wil en meer kan.

Junior-TTO (VWO 1-3)

Leerlingen in Junior-TTO krijgen extra uren TTO-Engels en krijgen ongeveer 50% van de overige vakken in het Engels les. Daarnaast zijn er legio Engelstalige activiteiten. In het derde leerjaar doen alle TTO-leerlingen een afsluitend Engels examen waarop zij het Junior-TTO schoolcertificaat ontvangen.

Senior-TTO (VWO 4-6)

In de bovenbouw kiezen alle leerlingen hun profiel. De profielvakken bereiden de leerling voor op het Nederlands examen en worden daarom in het Nederlands onderwezen. Senior-TTO leerlingen doen de vakken die middels een schoolexamen worden afgerond, zoals algemene natuur- wetenschappen, CKV en maatschappijleer, in het Engels. Het profielwerkstuk kan ook in het Engels gedaan worden. Naast de algemene vakken volgen de leerlingen in de vierde klas pre-IB English als oriëntatie op het IB-English Language and Literature programma van de vijfde en de zesde klas. Als zij in de vijfde en zesde IB-English kiezen, doen ze naast hun reguliere Engels examen ook apart examen voor IB-English. Aan het einde van hun schoolcarrière behalen de Senior-TTO leerlingen drie diploma’s: het VWO-diploma, het Senior-TTO certificaat (ter vervanging van het Junior-TTO certificaat) en het IB-English diploma.

Voor wie is TTO geschikt?

Leerlingen met een eenduidig VWO-advies zijn doorgaans goed in staat om het Junior-TTO programma met succes te volgen. Voor tweetalig onderwijs hoeft de leerling bij aanmelding niet extra goed in Engels te zijn, zijn/haar motivatie is belangrijker. De ervaring leert dat ‘gewone’ leerlingen het Engels zo snel machtig zijn dat zij in de loop van het eerste jaar zonder problemen met Engelstalige leerstof kunnen werken. Het Senior-TTO programma in de bovenbouw is een logisch vervolg op de onderbouw waarbij de nadruk ligt op literatuur, cultuur en oriëntatie op de wereld (Global Issues).

Het TTO-docententeam

Het merendeel van de docenten van het TTO-team van het RLW zijn ‘native speakers’ (Engels is hun moedertaal). Als zij Nederlandstalig zijn dan hebben ze het Cambridge Advanced of Proficiency examen gedaan als proeve van bekwaamheid.

 

Referenties

(1)http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels