'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Leerlingenzorg en begeleiding

Reguliere begeleiding

Bij de reguliere begeleiding van leerlingen zijn, naast de vakdocenten, de volgende functionarissen betrokken: mentor, afdelingsleider, decaan, peter en meter. Ook is er aan de school een dyslexie-team verbonden.
Mentor, afdelingsleider en conrector: 
De mentor coacht de klas (groep) en de individuele leerlingen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Ook geeft de mentor de lessen Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB), die in alle tweede klassen gegeven worden. Vanaf de derde klas is de mentor contactpersoon voor de leerlingen voor vragen met betrekking tot de vakkenkeuze en vervolgopleidingen. De mentor werkt nauw samen met de afdelingsleider. De afdelingsleider stuurt het hele proces van onderwijs en leerlingbegeleiding in zijn afdeling aan. Betreft het beleidszaken, dan overlegt de afdelingsleider met de conrector.

Decaan

De decaan is verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van de leerlingen. De decaan beschikt over actuele informatie die relevant is voor het kiezen van een studie of beroep. Hij verstrekt deze informatie aan leerlingen, maar ook aan ouders en docenten. De decaan en de mentor begeleiden het keuzeproces en bieden hulp aan. Hij verwijst bijvoorbeeld naar een extern testbureau wanneer dit nodig is. De decaan onderhoudt contacten met tal van onderwijsinstellingen en andere instituten. De decaan biedt ondersteuning aan de mentoren bij de lessen Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB), en organiseert de tweejaarlijkse Career Day. Mw. drs. N. Erbé is de decaan van het Rijnlands Lyceum Wassenaar.

Peters en meters

De mentor van iedere brugklas wordt geassisteerd door leerlingen uit de bovenbouw: de peter en de meter. De peters en meters maken de brugklassers wegwijs in de school, wonen regelmatig studielessen bij en assisteren bij het brugklasfeest en andere activiteiten voor de brugklas.

Dyslexie

Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher worden leerlingen met dyslexie op een dyslexielijst geplaatst, nadat de school een officiële dyslexieverklaring heeft ontvangen. Leerlingen die op deze lijst staan, kunnen gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals vergrote proefwerken en extra tijd bij het maken van proefwerken en examens. Individuele remedial teaching op school is in bijzondere gevallen mogelijk. De school verzorgt desgewenst extra individuele remedial teaching bij dyslexie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft een dyslexieteam dat bestaat uit mevrouw R. Koolstra, mevrouw F. Schoon en mevrouw Y. Nieuwmans.

Instroming na verblijf in het buitenland

Nieuwe leerlingen die uit het buitenland komen, worden door de remedial teacher getoetst op hun vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal. In sommige gevallen zijn structureel bijlessen nodig om het Nederlands van de leerling op niveau te brengen. De school verzorgt desgewenst deze extra hulp voor de verbetering van het Nederlands. De kosten van deze extra hulp zijn voor rekening van de ouders.

Opvang bij lesuitval

De school voert gericht beleid om uitval van lessen te beperken. Leerlingen uit de brugklas en de tweede klas hebben in principe geen tussenuren als gevolg van afwezigheid van een docent. Leerlingen worden opgevangen in hun klaslokaal en werken daar onder toezicht van een andere docent of onderwijsassistent. Leerlingen uit hogere klassen werken tijdens tussenuren voor zichzelf in de mediatheek, de studienissen of het atrium.