Financiën

Financiën: vrijwillige ouderbijdragen havo, vwo en tweetalig onderwijs 2022-2023

Conform de wet op het voortgezet onderwijs zijn ouderbijdragen vrijwillig. Dit geldt voor de algemene ouderbijdrage en voor de bijdragen voor specifieke programma’s en activiteiten. De toelating tot de school is niet afhankelijk van betaling van ouderbijdragen en het niet betalen van bijdragen zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan de activiteiten of extra programma’s. Het kan er wel toe leiden dat activiteiten of extra programma’s niet doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft.

Algemene vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte en de bestemming van de algemene ouderbijdrage staat beschreven in het ‘Reglement algemene vrijwillige ouderbijdrage’ (zie Schoolgids). De school onderscheidt drie inkomensafhankelijke tarieven:  € 105, € 230 en € 360. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn bestemd voor schoolactiviteiten voor leerlingen en ouders, extra leermiddelen, inventaris, ict en communicatie. Naast deze bedragen wordt aan de ouders € 10,– voor de leerlingenvereniging gevraagd.

Vrijwillige ouderbijdrage tweetalig onderwijs (tto)

Het tto-programma is een extra programma. De school ontvangt voor de extra onderwijsstaf, lesuren, leermiddelen en activiteiten voor tto geen bekostiging van het Rijk. De school kan het tto- programma uitsluitend aanbieden wanneer zij daarvoor van de ouders de ouderbijdrage tweetalig onderwijs ontvangt. Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan tweetalig onderwijs maar kan er wel toe leiden dat het programma niet kan doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft.

De ouderbijdrage tweetalig onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 in leerjaar 1, 2 en 3 per leerling € 595,– en in leerjaar 4  € 256,– per leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage programma en examen ‘IB English Language and Literature Certificate Course’

De leergang ‘IB English Language and Literature’ is een extra onderwijsprogramma.  De school wordt hiervoor  door het IBO (International Baccaulaureate Organization) belast. Omdat de school voor het IB programma geen bekostiging van het Rijk ontvangt, kan zij dit programma uitsluitend aanbieden wanneer zij van de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemers een aanvullende ouderbijdrage ontvangt. Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan het ‘IB English Language and Literature’ programma, maar kan er wel toe leiden dat het programma niet kan doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft.

Voor het volgen van de ‘IB English Language and Literature Certificate Course’ vraagt de school voor het schooljaar 2022-2023 per leerling in vwo 5 en 6 een bijdrage van € 335,–.

Voor de kosten van IB English examengelden ontvangen ouders van leerlingen in vwo 6, een betalingsverzoek ter hoogte van € 200,-.

Vrijwillige ouderbijdrage programma kunstklas 2022-2023 

Het Kunstklasprogramma is een individueel programma op een externe locatie: de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Aan toelating gaat een selectieprocedure vooraf. De Academie brengt voor deelname aan het programma kosten in rekening. Het Rijnlands Lyceum belast de kosten van de Academie door aan de deelnemers, d.w.z. de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. Per schooljaar bedraagt het cursusgeld € 385,-. Daarbij komen de kosten van verbruiksmaterialen à € 40. In totaal wordt ouders om een bijdrage gevraagd van € 425,–. Het niet betalen van de bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan het kunstklasprogramma, maar kan er wel toe leiden dat het programma niet kan doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft. Vervoerskosten naar en van de Academie (Den Haag) zijn voor rekening voor de deelnemers.

Chinese Taal en Cultuur

Aan het volgen van het extra vak Chinese Taal en Cultuur zijn geen kosten verbonden. Het lesboek is eigendom van de leerling. Voor dit boek wordt aan de ouders een bijdrage van  € 38,50 gevraagd (kostprijs).

Ouderbijdragen (meerdaagse) excursies, reizen en individuele leerlingenactiviteiten

Gedurende het schooljaar worden verschillende (meerdaagse) excursies en reizen aangeboden. Het overzicht van de kosten hiervan is (voor zover bekend) opgenomen in de Schoolgids. Daarnaast zijn er ouderbijdragen van toepassing op individuele leerling- activiteiten in het kader van Model United Nations, individuele leerling uitwisselingen, verrijkingsprogramma’s in het vervolgonderwijs e.d. Het niet betalen van de bijdragen zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan de activiteiten, maar kan er wel toe leiden dat deze niet doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft.

Met uitzondering van gezamenlijke schoolreizen en schoolexcursies zijn de vervoerskosten voor rekening van de deelnemers.

Huurovereenkomst locker

De school heeft ten behoeve van de leerlingen een overeenkomst afgesloten met een externe partij voor de huur van lockers. De huur wordt doorberekend aan ouders die voor hun zoon/dochter een locker aanvragen. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de huur € 17,50. Het bedrag is bestemd voor het beheer, onderhoud en aanschaf van de lockers. Het huren van een locker is niet verplicht.