Financiën

Financiën: ouderbijdragen havo, vwo en tweetalig onderwijs 2022-2023

Conform de wet op het voortgezet onderwijs zijn ouderbijdragen vrijwillig. Dit geldt voor de algemene ouderbijdrage en voor de bijdragen voor specifieke programma’s en activiteiten. De toelating tot de school is niet afhankelijk van betaling van ouderbijdragen en het niet betalen van bijdragen zal niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan de activiteiten of extra programma’s. Het kan er wel toe leiden dat activiteiten of extra programma’s niet doorgaan omdat de school hiervoor onvoldoende dekking heeft.

Algemene ouderbijdrage

De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage zijn beschreven in de overeenkomst en het reglement ouderbijdrage (zie schoolgids). Ouders/verzorgers ontvangen deze overeenkomst bij inschrijving van hun kind op het Rijnlands Lyceum Wassenaar. De school onderscheidt drie inkomensafhankelijke tarieven:  € 105, € 230 en € 360. De inkomsten uit de ouderbijdragen zijn bestemd voor schoolactiviteiten voor leerlingen en ouders, extra leermiddelen, inventaris, ict en communicatie. Naast deze bedragen wordt aan de ouders € 10,– voor de leerlingenvereniging gevraagd.

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs (tto)

Het tto-programma is een extra programma. De school ontvangt voor de extra onderwijsstaf, lesuren, leermiddelen en activiteiten voor tto geen bekostiging van het Rijk. De school kan het tto programma uitsluitend aanbieden wanneer zij daarvoor van de ouders de ouderbijdrage tweetalig onderwijs ontvangt .

De ouderbijdrage tweetalig onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 in leerjaar 1, 2 en 3 per leerling € 595,– en in leerjaar 4  € 256,– per leerling.

 

Ouderbijdrage programma en examens ‘IB English Language and Literature Certificate Course’

De leergang ‘IB English Language and Literature’ is een extra onderwijsprogramma.  De school wordt hiervoor  door het IBO (International Baccaulaureate Organization) belast. Omdat de school voor het IB programma geen bekostiging van het Rijk ontvangt, kan zij dit programma uitsluitend aanbieden wanneer zij van de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemers een aanvullende ouderbijdrage ontvangt.

De ouderbijdrage voor de ‘IB English Language and Literature Certificate Course’ bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 per leerling in vwo 5 en 6: € 335,–.

Aan de leerlingen ‘IB English Language and Literature Certificate Course’ die in vwo 6 examen doen brengt de school examengelden ter hoogte van € 200,- in rekening.

 Ouderbijdrage programma Kunstklas 2022-2023 

Het Kunstklasprogramma is een individueel programma op een externe locatie, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Aan toelating gaat een selectieprocedure vooraf. De Academie brengt voor het deelname aan het programma kosten in rekening. Het Rijnlands Lyceum belast de kosten van de Academie door aan de deelnemers, d.w.z. de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. Per schooljaar bedraagt het cursusgeld € 385,-. Daarbij komen de kosten van verbruiksmaterialen à € 40. In totaal wordt er € 425 in rekening gebracht. Vervoerskosten naar en van de Academie (Den Haag) zijn voor rekening voor de deelnemers.

Chinese Taal en Cultuur

Aan het volgen van het extra vak Chinese Taal en Cultuur zijn geen kosten verbonden. Het lesboek is eigendom van de leerling. Voor dit boek wordt aan de ouders een bijdrage van € 38,50 gevraagd (kostprijs).

Ouderbijdragen (meerdaagse) excursies, reizen en individuele leerlingactiviteiten

Gedurende het schooljaar worden verschillende (meerdaagse) excursies en reizen aangeboden. Het overzicht van de kosten hiervan (is voor zover bekend) opgenomen in de Schoolgids. Daarnaast zijn er ouderbijdragen van toepassing op individuele leerlingactiviteiten in het kader van Model United Nations, individuele leerlinguitwisselingen, verrijkingsprogramma’s in het vervolgonderwijs e.d. Met uitzondering van gezamenlijke schoolreizen en schoolexcursies zijn vervoerskosten voor rekening van de deelnemers.

Huurovereenkomst locker

De school heeft ten behoeve van de leerlingen een overeenkomst afgesloten met een externe partij voor de huur van lockers. De school berekent de huur door aan ouders die voor hun zoon/dochter een locker willen huren. De huur bedraag € 17,50. Het huren van een locker is niet verplicht.