Financiën

A) Ouderbijdrage
Deze hoogte van de bijdragen en de bestemming is beschreven in de overeenkomst met toelichting die voorafgaand aan het schooljaar aan de ouder(s)/ verzorgers wordt toegestuurd. De school onderscheidt drie inkomensafhankelijke tarieven aan ouderbijdragen: € 105, € 230 en € 360. De inkomsten uit de ouderbijdragen zijn bestemd voor schoolactiviteiten voor leerlingen en ouders, extra leermiddelen, inventaris, ict en communicatie. Naast deze bedragen wordt aan de ouders € 10,– voor de leerlingenvereniging gevraagd. De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig. De toelating van de leerling wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Deelname aan activiteiten of gebruik maken van voorzieningen volgend uit de ouderbijdrage kan gebonden zijn aan het voldoen van de bijdrage. Voor meer informatie download het Reglement Ouderbijdrage Rijnlands Lyceum Wassenaar.

B) Schoolgeld tweetalig onderwijs
Deze hoogte van het schoolgeld tweetalig onderwijs is beschreven in de overeenkomst met toelichting die voorafgaand aan het schooljaar aan de ouder(s)/ verzorgers, die in plaats van het reguliere programma voor tweetalig onderwijs kiezen, wordt toegestuurd. De keuze voor tweetalig onderwijs is vrijwillig in die zin dat ouders kunnen ook voor het reguliere programma. Deelname aan het extra tweetalig programma is uitsluitend mogelijk na betaling van de betreffende bijdrage. De school kent twee tarieven: onderbouw en bovenbouw. De betreffende bedragen zijn respectievelijk € 595 en € 256,- op de tafeltjesavonden kunt u de docenten van uw zoon of dochter spreken in het kader van de cursussen DELF, Goethe, Model.

C) Bijdrage Locker
Ouders kunnen er voor kiezen via school een locker te huren. De bijdrage daarvoor is jaarlijks € 17,50.

D) IB Course English
Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in te schrijven voor het extra programma IB English Language and Literature Certificate Course. De keuze daar voor is een vrijwillige optie die naast het reguliere programma wordt aangeboden. Deelname aan dit programma en het examen is uitsluitend mogelijk na betaling van de betreffende bijdragen. De betreffende kosten zijn in vwo 5 en 6 € 335,- . In de examenklas wordt daarnaast aan de ouders examengeld ter hoogte van € 200,- gevraagd.

E) Kunstklas
Ouders kunnen er voor kiezen om hun kind in te schrijven voor het extra programma ‘Kunstklas’. De keuze daar voor is een vrijwillige optie die naast het reguliere programma wordt aangeboden in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Deelname aan dit programma uitsluitend mogelijk na betaling van de betreffende bijdrage van € 425,-

F) Excursies
Gedurende het schooljaar worden aan de leerlingen verschillende (meerdaagse) excursies aangeboden. Het overzicht van deze kosten (is voor zover bekend) opgenomen in de Schoolgids. De feitelijke kosten kunnen enigszins afwijken door prijsontwikkeling.

G) Chinese Taal en Cultuur
Het Rijnlands Lyceum brengt voor het volgen van het vak Chinese Taal en Cultuur geen schoolgeld in rekening. De kosten van het lesboek (eigendom van de leerling) zijn € 38,50.

H) Overige programma’s, activiteiten en excursie
In de Schoolgids zijn verder gegevens opgenomen betreffende vrijwillige individuele leerlingactiviteiten in het kader van Model United Nations, individuele leerlinguitwisselingen, verrijkingsprogramma’s in het vervolgonderwijs e.d.

*genoemde bedragen onder voorbehoud van rechten