Financiën

A) Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming is beschreven in de overeenkomst met toelichting die, voorafgaand aan het schooljaar, aan de ouder(s)/ verzorgers van brugklasleerlingen en leerlingen klas 2 en hoger wordt toegestuurd. De school onderscheidt drie inkomensafhankelijke tarieven aan ouderbijdragen: € 105, € 230 en € 360. De inkomsten uit de ouderbijdragen zijn bestemd voor schoolactiviteiten voor leerlingen en ouders, extra leermiddelen, inventaris, ict en communicatie. Naast deze bedragen wordt aan de ouders € 10,– voor de leerlingenvereniging gevraagd. De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig. De toelating van de leerling wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Deelname aan activiteiten of gebruik maken van voorzieningen volgend uit de ouderbijdrage kan gebonden zijn aan het voldoen van de bijdrage. Voor meer informatie download het Reglement ouderbijdrage 2021-2022

B) Schoolgeld tweetalig onderwijs **
De keuze voor tweetalig onderwijs is vrijwillig in die zin dat ouders ook kunnen kiezen voor het reguliere programma. Aan het volgen van het extra programma tweetalig onderwijs zijn kosten verbonden. De school kent twee tarieven: onderbouw en bovenbouw. De betreffende bedragen zijn respectievelijk € 595 en € 256,-.

C) Bijdrage Locker
Ouders kunnen er voor kiezen via school een locker te huren. De bijdrage daarvoor is jaarlijks € 17,50.

D) IB Course English **
Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in te schrijven voor het extra programma IB English Language and Literature Certificate Course. De keuze daar voor is een vrijwillige optie die naast het reguliere programma wordt aangeboden. Deelname aan dit programma en het examen is uitsluitend mogelijk na betaling van de betreffende bijdragen. De betreffende kosten zijn in vwo 5 en 6 € 335,- . In de examenklas wordt daarnaast aan de ouders examengeld ter hoogte van € 200,- gevraagd.

E) Kunstklas
Ouders kunnen er voor kiezen om hun kind in te schrijven voor het extra programma ‘Kunstklas’. De keuze daar voor is een vrijwillige optie die naast het reguliere programma wordt aangeboden in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Deelname aan dit programma uitsluitend mogelijk na betaling van de betreffende bijdrage van € 425,-

F) Excursies
Gedurende het schooljaar worden aan de leerlingen verschillende (meerdaagse) excursies aangeboden. Het overzicht van deze kosten (is voor zover bekend) opgenomen in de Schoolgids. De feitelijke kosten kunnen enigszins afwijken door prijsontwikkeling.

G) Chinese Taal en Cultuur
Het Rijnlands Lyceum brengt voor het volgen van het vak Chinese Taal en Cultuur geen schoolgeld in rekening. De kosten van het lesboek (eigendom van de leerling) zijn € 38,50.

H) Overige programma’s, activiteiten en excursie
In de Schoolgids zijn verder gegevens opgenomen betreffende vrijwillige individuele leerlingactiviteiten in het kader van Model United Nations, individuele leerlinguitwisselingen, verrijkingsprogramma’s in het vervolgonderwijs e.d.

*genoemde bedragen onder voorbehoud van rechten

**TTO-scholen vragen een ouderbijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs en het IB. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen, internationale activiteiten, extra lessen, abonnementen, lidmaatschap van TTO Netwerk Nuffic, taalcertificaten, examens en extra docentencapaciteit betaald. De bij het Netwerk TTO aangesloten scholen hebben de afspraak dat wanneer ouders/verzorgers de TTO bijdrage niet kunnen betalen, zij een beroep kunnen doen op een regeling voor ondersteuning of kwijtschelding. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar onderhoudt daartoe contact met de Stichting Leergeld. Ouders/verzorgers kunnen zich voor een regeling wenden tot school (E m.karman@rijnlandslyceum-rlw.nl) of de Stichting Leergeld Wassenaar